Hoe lid worden?

Hoe lid worden?

Voorwaarden die een gidsenvereniging moet vervullen om lid te worden van FTG

Uittreksel Huishoudelijk Reglement FTG

 

Art. 3.2  Aanvaarding van nieuwe werkelijke leden (verenigingen)

      3.2.1  Op voordracht van de raad van bestuur worden de werkelijke leden door de algemene vergadering aanvaard.

      3.2.2  De aanvaarding van nieuwe werkelijke leden moet opgenomen zijn in de agenda van de algemene vergadering die over de aanvaarding beslist.            

      3.2.3  De voorgedragen leden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen

              -  een feitelijke vereniging of een vereniging met rechtspersoonlijkheid zijn        

              -  het aantal leden van de vereniging bedraagt minstens drie      

              -  alle actieve leden van de vereniging zijn erkende toeristische gidsen    

              -  de vereniging beschikt over een representatief bestuur      

              -  de maatschappelijke zetel moet in het Nederlandstalige landsgedeelte of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn        

              -  in het bezit zijn van statuten en/of een huishoudelijk reglement       

              -  het bewijs leveren dat de vereniging minstens één jaar werking heeft; dit moet aangetoond worden door het indienen van een werkingsverslag         

-  akkoord gaan met het betalen van een jaarlijkse ledenbijdrage waarvan de grootte door de algemene vergadering wordt bepaald               

-  aanduiden van een afgevaardigde die de vereniging in de algemene vergadering vertegenwoordigt          

-  schriftelijk met de statuten en het huishoudelijk reglement van FTG akkoord gaan (deze documenten worden overhandigd na de aanvaarding door de AV)

       3.2.4  Procedure voor aanvaarding van nieuwe werkelijke leden     

              -  de kandidaat-leden stellen hun werking aan de algemene vergadering voor    

              -  de stemming voor de aanvaarding gebeurt in hun afwezigheid en is geheim   

              -  ieder werkelijk lid beschikt over één stem        

              -  afwezige leden kunnen hun stem bij volmacht uitbrengen; het aantal volmachten per stemgerechtigd lid is beperkt tot één     

              -  de aanvaarding gebeurt bij gewone meerderheid; de onthoudingen worden niet meegeteld    

              -  ingeval van staking van stemmen is er een nieuwe stemronde     

              -  als na de tweede stemronde geen gewone meerderheid wordt bereikt zal de aanvraag opnieuw door de raad van bestuur besproken worden